Enam kui 10-aastase kogemusega rahvusvaheliste kaubavedude korraldaja Skandinaavia suunal.

Meie põhilisteks töösuundadeks on Soome, Rootsi, Norra. Lisaks pakume klientidele ka laoteenust ja oleme abiks tolliformaalsuste täitmisel.

Enam kui 10-aastase kogemusega rahvusvaheliste kaubavedude korraldaja Skandinaavia suunal.

Meie põhilisteks töösuundadeks on Soome, Rootsi, Norra. Lisaks pakume klientidele ka laoteenust ja oleme abiks tolliformaalsuste täitmisel.

Meie 50 tentautot viivad kauba kohale kiirelt ja operatiivselt.

SAADA MEILE PÄRING

või võta meie meeskonnaga otse ühendust.

Professionaalne meeskond abistab ka laoteenuse ja tolliformaalsustega.

TUTVU TEENUSTEGA

ning tea, et meie autopark vastab ADRi nõuetele ja kõik koormad on alati kaetud CMR-kindlustusega.

ETTEVÕTTEST

Euroopa Transpordi OÜ on 2004. aastal asutatud Eesti ekspedeerimis- ja logistikaettevõte. Peamiseks tegevusalaks on rahvusvaheliste kaubavedude korraldamine ning tänasteks põhilisteks töösuundadeks on Soome, Rootsi ja Norra.

Autopark koosneb 50 tentautost ning kõik meie autod on kaetud ADR varustuse ja GPS jälgimissüsteemidega. Toimetame kliendile kohale nii ühe aluse kui ka terve koorma ja kõik meie veosed on alati kindlustusega kaetud.

TEENUSED

Rahvusvahelised kaubaveod

  • põhilisteks töösuundadeks Soome, Rootsi ja Norra
  • autodel ADR varustus ja GPS jälgimissüsteemid
  • veame nii täiskoormaid kui osakoormaid
  • koorem kaetud CMR- ning ekspedeerija vastutuskindlustusega
  • autopargis 50 tentautot

Tolliteenused

  • Norra tolliformaalsused

Laoteenused

  • pikaajaline hoiustamine
  • lühiajaline hoiustamine

KASULIK INFO

Haagiste tüübid

Kasutame kahte tüüpi haagiseid:
1) poolhaagis mahutavusega kuni 34 EUR alust
(haagise mõõtmed: pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 2,7m)

2) MEGA-haagis mahutavusega kuni 34 EUR alust
(haagise mõõtmed: pikkus 13,6m, laius 2,48m, kõrgus 3,0m)

Haagiste mahutavus

EUR alus

1 m3 = 333 kg
LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
1 EUR alus = 80 x 120 cm
EUR alus = 2,7 m3
EUR alus = 740 kg

FIN alus

1 m3 = 333 kg
LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
EUR alus = 100 x 120 cm
EUR alus = 3,3 m3
EUR alus = 925 kg

EUR LDM m3 KG
1 0,4 2,5 730
2 0,8 5 1460
3 1,2 7,5 2190
4 1,6 10 2920
5 2 12,5 3650
6 2,4 15 4380
7 2,8 17,5 5110
8 3,2 20 5840
9 3,6 22,5 6570
10 4 25 7300
11 4,4 27,5 8030
12 4,8 30 8760
13 5,2 32,5 9490
14 5,6 35 10220
15 6 37,5 10950
16 6,4 40 11680
17 6,8 42,5 12410
18 7,2 45 13140
19 7,6 47,5 13870
20 8 50 14600
21 8,4 52,5 15330
22 8,8 55 16060
23 9,2 57,5 16790
24 9,6 60 17520
25 10 62,5 18250
26 10,4 65 18980
27 10,8 67,5 19710
28 11,2 70 20440
29 11,6 72,5 21170
30 12 75 21900
31 12,4 77,5 22630
32 12,8 80 23360
33 13,2 82,5 23700
34 13,6 85 24000
FIN LDM m3 KG
1 0,5 3,3 920
2 1 6,6 1840
3 1,5 9,9 2760
4 2 13,2 3680
5 2,5 16,5 4600
6 3 19,8 5520
7 3,5 23,1 6440
8 4 26,4 7360
9 4,5 29,7 8280
10 5 33 9200
11 5,5 36,3 10120
12 6 39,6 11040
13 6,5 42,9 11960
14 7 46,2 12880
15 7,5 49,5 13800
16 8 52,8 14720
17 8,5 56,1 15640
18 9 59,4 16560
19 9,5 62,7 17480
20 10 66 18400
21 10,5 69,3 19320
22 11 72,6 20240
23 11,5 75,9 21160
24 12 79,2 22080
25 12,5 82,5 23000
26 13 85,8 23920

Veosekindlustus

Nii kauba saatja kui vastuvõtja ühine huvi on tagada saadetise muretu ja turvaline kohalejõudmine. Kõiki ohte on aga võimatu ette näha, seetõttu on kõik veosed kaetud CMR-kindlustusega ning ekspedeerija vastutuskindlustusega.

Kauba tarnetingimused

Incoterms sätestab ära kauba ostu- ja müügilepingu poolte õigused ja kohustused. Incoterms 2000 töötati välja Pariisis Rahvusvahelises Kaubanduskojas (International Chamber of Commerce – ICC). Incoterms tarnetingimused koosnevad 13-st erinevast klauslist, mis on jagatud laevatranspordi ja teiste transpordiliikide kohta.

FCA – Free Carrier

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) asukohta, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on veofirma asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, ent ei ole kohustatud seda maha laadima.

CPT – Carriage Paid To

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi ja logistika korraldamine, selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini, ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

EXW – Ex Works

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda või muus asukohas, müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.

DDP – Delivered Duty Paid

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis, aga samuti ka impordi tollivormistus (s.h. riigilõiv, litsentsid). Mahalaadimiskulud kannab ostja.

DAP – Delivered At Place

Müüja on kauba tarninud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohaletoomisega nimetatud kohta. DAP on uus tarneklausel, mis on loodud klassifikaatori eelmise versiooni (2000) kolme tarneklausli (DAF, DES ja DDU) asemel

DAT – Delivered At Terminal

Müüja on kauba tarninud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. “Terminal” tähendab ükskõik millist kaetud või katmata kohta, nagu kai, ladu, konteineriaed või auto-, raudtee- või õhuveo terminal. Müüja kannab kogu riski kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadama või sihtkoha terminalis. Ka selle klausli puhul rõhutatakse täpse punkti määramise vajadust nimetatud sihtkoha piires, sest selle punktini kannab müüja kõiki kulusid ja riski. DAT on uus tarneklausel, mis asendab klassifikaatori eelmise versiooni (2000) tarneklauslit DEQ-i – tarnitud kailt

Ohtlikud kaubad

ADR ehk ohtlike kaupade vedu

Ohtlike kaupade alla liigitatakse ained ja esemed, mis võivad oma omaduste tõttu kahjustada tervist, keskkonda või vara ja ohtlike kaupade vedu toimub ADR (International Carriage of Dangerous Goods by Road) reeglistiku kohaselt. ADR ohtlike kaupade vedude teostamisel peab autol olema vastav varustus ja ADR ohtlike veoste vedamiseks on vedaja kohustatud omama kehtivat litsentsi ning autojuht peab olema läbinud koolituse omamaks ADR kauba vedamise tunnistust.

Ohtlike ainete klassifitseerimise 13 klassi:

Klass 1. Lõhkeained
Klass 2. Gaasid
Klass 3. Kergestisüttivad vedelikud
Klass 4.1 Kergestisüttivad tahked ained
Klass 4.2 Kergesti isesüttivad ained
Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutesse sattudes tekitavad põlevaid gaase
Klass 5.1. Oksüdeerivad ained
Klass 5.2.Orgaanilised peroksiidid
Klass 6.1. Mürgised ained
Klass 6.2. Nakatavad ained
Klass 7. Radioaktiivsed materjalid
Klass 8. Sööbivad ained
Klass 9. Muud ohtlikud ained ja seemned

IMO ehk ohtlike kaupade vedu merel

Ohtlike kaupade vedude teostamisel meritsi lähtume IMO (International Maritime Organisation) sätetest mille eesmärk on tagada mereohutus ja -turvalisus, säästa keskkonda, lahendada juriidilised küsimused ning fikseerida osapoolte tehniline koostöö. Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) sätestab, et sadamas vastuvõetav ohtlik kaup peab olema nimetatud, pakitud ja märgistatud (varustatud siltidega ja plakatitega) IMDG nõuete kohaselt. Kauba saatja on täielikult vastutav õige märgistuse eest.

ADR & IMO dokumendid ja nende esitamine

Juhul, kui soovite tellida multimodaalse transporditeenuse (ühendab endas kahte või enamat transpordiliiki, näiteks laeva- ja autotransporti), on väga oluline, et kauba nimetused, pakendamine ja märgistamine vastaks mõlema transpordiliigi ohtlike kaupade veo nõuetele. Ametlikes ja tehnilistes dokumentides ei ole lubatud piirduda ainult ohtliku kauba või aine kaubandusliku nimetusega, oluline on siinkohal ohtliku kauba või aine õige nimetus (the proper shipping name) UN number, klass ja pakkegrupp. Samad nõuded kehtivad ka kauba või aine kohta mis on klassifitseeritud kui Limited Quantities ja veo tellimisel on oluline koos dokumentidega edastada allkirjastatud ohtliku veose deklaratsioon (Dangerous Goods Declaration) ja vajadusel ka deklaratsiooni originaal.

HINNAPÄRING

Alguspunkt

Sihtpunkt

E-mail

Telefon

Tellija

Lisainfo ja küsimused

KONTAKT

Euroopa Transpordi OÜ
Registrikood: 11075343
KMKR: EE100937044
Norra KMKR: 918156941

Turu 34, 50104 Tartu
E-mail: info@eut.ee

Swedbank IBAN: EE872200221026371136
SEB Pank IBAN: EE831010220064530014

Priit Mäe

Juhataja, logistik
Eksport – Soome, Rootsi, Norra
Mobiil: +372 507 1208
E-mail: priit@eut.ee

Mikk Mäe

Logistik
Import – Rootsi, Norra
Mobiil: +372 507 3226
E-mail: mikk@eut.ee

Joonas Vaino

Logistik
Eksport – Soome, Rootsi, Norra
Import – Soome
Mobiil: +372 508 0447
E-mail: joonas@eut.ee

Romet Kolk

Logistik
Eksport – Soome, Rootsi, Norra
Import – Soome, Rootsi, Norra
Mobiil: +372 509 9530
E-mail: romet@eut.ee

Mikk Rattasepp

Logistik
Import – Rootsi, Norra
Mobiil: +372 503 4388
E-mail: mr@eut.ee